- Қоғам

Заңға қол қойды

 

ҚР Президенті Қасым — Жомарт ТОҚАЕВ әскери қыз метшілерді запасқа шығару және Қазақстан азаматта рын 2021 жылдың наурыз — шілдесінде және қыркүйек — желтоқсанында мерзімді әскери қызметке шақыру туралы Жарлыққа қол қойды . “ Әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерді за пасқа шығару және Қазақстан Республикасының аза маттарын 2021 жылдың наурыз — шілдесінде және қыркүйек — желтоқсанында мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы « Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы » 2005 жылғы қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5 — бабы — тармағының 11 ) тармақшасына және « Әскери қыз мет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы » 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 31 — бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН :
1.Әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілер 2021 жылдың наурыз – шілдесінде және қыркүйек – жел тоқсанында Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері , Қазақстан Республикасының Ішкі істер ми нистрлігі , Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі , Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті , Қазақстан Республикасы ның Мемлекеттік күзет қызметі қатарынан запасқа шығарылсын .
2.Әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе одан босатылуға құқығы жоқ он сегіз жастан жиырма жеті жасқа дейінгі ер азаматтар 2021 жылдың наурыз шілдесінде және қыркүйек — желтоқсанында Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне , Қазақстан Рес публикасының Ішкі істер министрлігіне , Қазақстан Рес публикасының Тотенше жағдайлар министрлігіне , Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік коми тетіне , Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметіне мерзімді әскери қызметке шақырылсын .
3.Жергілікті атқарушы органдар тиісті жергілікті әскери басқару органдары арқылы 2021 жылдың на урыз — шілдесінде және қыркүйек — желтоқсанында аза маттарды мерзімді әскери қызметке шақыруды жүргізуді ұйымдастырсын және қамтамасыз етсін .
4.Қазақстан Республикасының Үкіметі , Қазақстан Ре спубликасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті , Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі мерзімді әскери қызметті өткеру үшін Қазақстан Республикасы ның Қарулы Күштеріне , Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне , Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігіне , Қазақстан Республи касының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне , Қазақстан Рес публикасының Мемлекеттік күзет қызметіне әскерге шақырылған Қазақстан Республикасының азаматтарын жөнелтуді және мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімдерін өткерген әскери қызметшілерді шығаруды қаржылай және материалдық қамтамасыз етуді ұйым дастырсын .
5.Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі . Қазақстан Республикасы ның Президенті Қ.Тоқаев » , — делінген Жарлық мәтінінде .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *